زلزله بم
زلزله بم

زلزله بم   در تاریخ ۱۲ دی ماه ۱۳۸۲ سفری به شهر بم انجام پذیرفت. هدف از سفر انجام شده ...

ادامه مطلب
تسونامی
تسونامی

اندازه گسل خوردگی (شكستگی) كه باعث ایجاد این زمین لرزه شد، چقدر بوده است؟
برآورد اولیه ...

ادامه مطلب
اثرات ناشی از زلزله
اثرات ناشی از زلزله

هنگامی که زلزله اتفاق می افتد از خود آثاری به جا می گذارد،این آثار به شرح زیر است :
لرزش ...

ادامه مطلب
تعریف لغوی زلزله
تعریف لغوی زلزله

برای شناخت هر پدیده ای درجهان واقع لازم است ابتدا از آن تعریف مناسب و نسبتاً جامعی داشته باشیم، ...

ادامه مطلب
بهسازی لرزه ای
بهسازی لرزه ای

در این تعریف :
 -  منظور از « ساختمان » (construction) هر فضائی ...

ادامه مطلب
بزرگی زلزله
بزرگی زلزله

برای آگاهی از میزان تاثیر هر پدیده لازم است تا بتوانیم به نحوی آن را به صورت کمی بیان کنیم. ...

ادامه مطلب
اتاق امن
اتاق امن

بطور کلی ساختمانهای موجود در کشور را به سه دسته زیر می توان تقسیم کرد:
الف) ساختمانهایی ...

ادامه مطلب