اهداف شرکت

 پژوهشگران با انجام آزمایش سه محوری غیر اشباع بر روی خاک‌های فروریزشی دست نخورده توانستند جزئیات جدیدی از مکانیزم فروریزش و کاهش حجم در این گونه خاک‌ها را تحت اعمال بارگذاری‌های همه جانبه آشکار کنند. پژوهشگران با انجام آزمایش سه محوری غیر اشباع بر روی خاک‌های فروریزشی دست نخورده توانستند جزئیات جدیدی از مکانیزم فروریزش و کاهش حجم در این گونه خاک‌ها را تحت اعمال بارگذاری‌های همه جانبه آشکار کنند.